‘Firefly Lane’ – Netflix: Ali Skovbye as Young Tully

Alissa was cast as Young Tully on Netflix up-coming series “Firefly Lane”.